Wykaz warsztatów


Dzieci i Młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji
III Transdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI,
13-14 wrzesień, Lublin: KUL, Aula Piusa XI, Gmach główny - parter


Warsztaty 14 września KUL


NAUCZYCIELE/RODZICE

Warsztat nr 1:
„Wsparcie ucznia z jąkaniem w szkole.
Warsztat praktyczny dla  rodziców i nauczycieli”

Prowadzący: Mgr Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda i oligofrenopedagog. Założyciel „Fundacji „Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”. Od ponad 10 lat specjalizuje się w terapii osób z jąkaniem. Uczestnik szkoleń i konferencji, autor publikacji z dziedziny zaburzeń płynności w mowie. 
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem oraz nauczyciele uczniów z jąkaniem
Cel: Celem warsztatu jest przygotowania uczestników do wspierania ucznia z objawami jąkania w środowisku szkolnym na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3).
Opis warsztatu:  Warsztat jest skierowany w szczególności do nauczycieli i rodziców uczniów z klas 1-3. W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wspierania ucznia z jąkaniem w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej na pierwszych etapach edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztat nr 2:
„Dziecko, młodzież/uczeń z jąkaniem
– jak może pomagać wychowawca, nauczyciel, rodzic?”

Prowadzący: Mgr Róża Sobocińska – logopeda, neurologopeda, specjalista m.in. w zakresie terapii osób z jąkaniem, wieloletni prowadzący grupowe terapie na turnusach rehabilitacyjnych osób z jąkaniem. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej i UMK w Toruniu.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem i nauczyciele uczniów z jąkaniem (przedszkole, szkoła, uczelnia) oraz  młodzież z jąkaniem.
Cel: Poznanie przez uczestników warsztatu narzędzi pomocy dziecku i młodzieży z jąkaniem.
Opis warsztatu: Szukamy odpowiedzi na pytania: Jak sobie radzić z wyśmiewaniem lub, gdy mamy do czynienia z „kozłem ofiarnym”? Jak radzić sobie podczas ustnych wypowiedzi, czy w głośnym czytaniu? Uczestnik warsztatu otrzyma  dwie ulotki z konkretnymi radami,  dotyczącymi różnych form pomocy osobie z jąkaniem. Przepracuje – w scenkach sytuacyjnych - optymalną pomoc, jaką może udzielić rodzic i nauczyciel oraz sama młoda osoba jąkająca się sobie.

Warsztat nr 3:
„Znaczenie i sposoby wsparcia dziecka jąkającego się"

Prowadzący: Mgr Katarzyna Ploch - Logopeda, pedagog/specjalny o specjalności autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwoju, nauczyciel dyplomowany; diagnosta i terapeuta osób jąkających się i z różnymi niepełnosprawnościami. Reprezentuje oba środowiska: logopedów i osób jąkających się; od dwóch dekad działa w Polskim Związku Jąkających się, następnie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się „Ostoja"; prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki jąkania dla studentów podyplomowych studiów logopedycznych.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem i młodzież z jąkaniem.
Cel: Wyposażenie rodzica w skuteczne metody i techniki wspomagania swojego jąkającego się dziecka.
Opis warsztatu: W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wspierania ucznia z jąkaniem w sferze opiekuńczej i wychowawczej.


Warsztat nr 4:
Uczeń z niepłynnością mowy w sytuacji zajęć edukacyjno-wychowawczych”

Prowadzący: Mgr Małgorzata Wiślicka – logopeda, nauczyciel języka polskiego, doktorantka na WH UMCS ; od 20 lat z pasją prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z niepłynnością mowy; dwóch dekad aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Nauczyciele „przedmiotowcy” (uczniów jąkających się) z różnych etapów edukacyjnych
Cel: Nabycie praktycznych umiejętność wspierania ucznia z niepłynnością mówienia – w sytuacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Opis warsztatu: Uczestnicy zapoznają się technikami relaksacyjnymi, radzenia sobie w sytuacji trudnej; ćwiczeniami wzmacniającymi poczucie sprawstwa i własnej wartości, tolerancji, samoakceptacji i akceptacji innych, wzajemnego szacunku w sytuacji szkolnej.

Warsztat nr 5:
„Być osobą doświadczającą jąkania – co nauczyciele wiedzieć powinni?
Warsztat praktyczny dla pedagogów”
Prowadzący:
Mgr Izabela Michta – socjolog, koordynatorka grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób jąkających się działającej przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach (Klub ludzi mówiących). Współorganizatorka cyklicznych spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców na Uniwersytecie Śląskim.
Benny Ravid – założyciel AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym prezydentem AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Nauczyciele (w szczególności mający w klasie jąkającego się ucznia)
Cel: Celem warsztatu jest rozumienie przez doświadczenie kontaktu z osobami jąkającymi się (w środowisku szkolnym).
Opis warsztatu: Jest to empiryczny warsztat, tworzący przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń między pedagogami, a osobami jąkającymi się. Interakcje z osobami doświadczającymi jąkania mogą być pomocne w pełnym zrozumieniu zjawiska jąkania, budując postawę empatii względem osób z jąkaniem oraz towarzyszących jąkaniu problemów.

MŁODZIEŻ/DOROŚLI JĄKAJĄCY SIĘ

Warsztat nr 6:
"Mówić  wystarczająco płynnie - modyfikacja jąkania"

Prowadzący: Mgr Lucyna Jankowska-Szafarska - psycholog kliniczny; Szpital Kliniczny im. dr Babińskiego w Krakowie. Prowadzi indywidualną i grupową terapię w nurcie modyfikacji poszerzoną o elementy psychoterapii oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z tego zakresu. Tłumacz książki W. Della (2019) "Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym" wydanej przez Impuls.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: osoby jąkające się (młodzieży i dorośli)
Cel: Poprawa płynności mówienia.

Opis warsztatu:  Uczestnicy poznają główne założenia terapii jąkania w podejściu określanym także jako "jąkać się bardziej płynnie", rozbudowane  o pracę nad tolerancją niedoskonałości i samoakceptacją. Poznają jedno z ćwiczeń ułatwiających odczucie wpływu na sposób jąkania i - w perspektywie - możliwość jego regulacji.

Warsztat nr 7:
„Mistrzostwo w jąkaniu się. Warsztat praktyczny dla młodzieży
oraz osób dorosłych doświadczających jąkania”

Prowadzący:
Mgr Izabela Michta – socjolog, koordynatorka grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób jąkających się działającej przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach (Klub ludzi mówiących). Współorganizatorka cyklicznych spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców na Uniwersytecie Śląskim.
Benny Ravid – założyciel AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym prezydentem AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Młodzież, dorosłe osoby doświadczające jąkania oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką jąkania
Cel: Celem warsztatu jest zmiana postaw względem (swojego) jąkania – ze słabości i problemu, w dumę i siłę.
Opis warsztatu: Uczestnicy biorący udział w „Mistrzostwach Jąkania” otrzymają przestrzeń do jąkania się otwartego, w atmosferze wzajemnego wsparcia. Takie działanie może przyczynić się do zbudowania akceptującej postawy względem swojego jąkania, co może być pomocne w procesie autoterapii i/lub terapii logopedycznej.

Warsztat nr 8:
„Warsztat z emisji głosu”

Prowadzący: Ramona Rey – polska piosenkarka muzyki elektro-pop, autorka tekstów, śpiewaczka operowa, pedagog. Edukację muzyczną rozpoczęła w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalnym. Jest również absolwentką Akademii Muzycznej  w Gdańsku  na Wydziale Wokalno- Aktorskim oraz Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Jako mezzosopranistka występowała m.in. na deskach Opery Bałtyckiej w Gdańsku,  Opery Nova w Bydgoszczy i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Brała udział w licznych koncertach w kraju i zagranicą.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Osoby jąkające się (około 10 osób).
Cel: Poznanie swojego ciała jako aparatu mowy.
Opis warsztatu:  Całe ciało naszpikowane jest  rezonatorami i tworzy nasz głos.  Dźwięk jest przyjemną wibracją, którą dajemy i przyjmujemy. Połączymy dźwięk z ruchem. Będziemy pracować nad spokojnym  oddechem, nad rytmem, impostacją głosu, wykorzystamy techniki relaksacyjne do wydobywania zdrowego dźwięku.  Śpiew jest jedynie przedłużoną mową. Na scenie wszyscy jesteśmy w stanie mówić i śpiewać płynnie.